Denna sida finns tillgänglig på följande språk: Languages

Creative Commons juridiska text

Erkännande 4.0 Internationell

Officiella översättningar av version 4.0 finns tillgängliga på andra språk.

Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning. Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande. Creative Commons gör sina licenser och relaterad information tillgänglig på en "som-det-är" basis. Creative Commons ger inga garantier beträffande deras licenser, något annat material som licensieras under deras villkor, eller någon relaterad information. Creative Commons frånsäger sig i möjligaste mån allt ansvar för skador till följd av användningen.

Att använda Creative Commons Publika Licenser

Creative Commons publika licenser tillhandahåller en standarduppsättning villkor som skapare och andra rättighetsinnehavare kan använda för att dela originalverk och annat material som omfattas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter som anges i den publika licensen nedan. Följande överväganden sker endast i informationssyfte, är inte uttömmande och utgör inte en del av våra licenser.

Överväganden för licensgivare: Våra publika licenser är avsedda att användas av dem som är behöriga att ge allmänheten tillstånd att använda materialet på ett sätt som annars begränsas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter. Våra licenser är oåterkalleliga. Licensgivare bör läsa och förstå villkoren för licensen de väljer innan de tillämpar den. Licensgivare bör också förvärva alla nödvändiga rättigheter innan de tillämpar våra licenser, så att allmänheten kan återanvända materialet enligt förväntningarna. Licensgivare bör tydligt markera om något material inte omfattas av licensen. Detta inkluderar annat CC-licensierat material och material som används i enlighet med ett undantag eller inskränkning i upphovsrätten. Fler överväganden för licensgivare.

Överväganden för allmänheten: Genom att använda en av våra publika licenser, beviljar licensgivaren allmänheten tillstånd att använda det licensierade materialet utifrån angivna specificerade villkor. Om licensgivarens tillstånd av någon anledning inte behövs – till exempel, på grund av något tillämpligt undantag eller inskränkning i upphovsrätten – regleras inte denna användning av licensen. Våra licenser medger endast sådant tillstånd enligt upphovsrätt och vissa andra rättigheter som en licensgivare har behörighet att bevilja. Användning av det licensierade materialet kan fortfarande vara begränsat av andra skäl, inklusive om andra har upphovsrätt eller andra rättigheter till materialet. En licensgivare kan ange särskilda önskemål, som till exempel att be att alla förändringar ska markeras eller beskrivas. Även om det inte krävs för användningen av våra licenser, uppmanas du att respektera sådana önskemål inom rimlighetens gränser. Fler överväganden för allmänheten.

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens

Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika Licens ("Publik Licens"). I den mån den Publika Licensen kan tolkas som ett kontrakt, beviljas Du Licensrättigheterna under förutsättning att Du accepterar dessa villkor, och Licensgivaren beviljar Dig sådana rättigheter i förhållande till den nytta Licensgivaren har genom att göra Licensmaterialet tillgängligt under dessa villkor.

Avsnitt 1 – Definitioner.

 1. Med Bearbetning avses material som är föremål för Upphovsrätt eller Liknande Rättigheter som härrör från eller är baserat på Licensmaterialet och där Licensmaterialet har översatts, ändrats, arrangerats, omvandlats, eller på annat sätt modifierats på ett sätt som kräver tillstånd för Upphovsrätt eller Liknande Rättigheter som innehas av Licensgivaren. För tillämpningen av den här Publika Licensen har en Bearbetning alltid skapats när Licensmaterialet är synkroniserat med rörlig bild och utgör ett musikaliskt verk, ett framförande eller en ljudupptagning.
 2. Med Bearbetningslicens avses den licens Du tillämpar rörande Din Upphovsrätt och och Liknande Rättigheter när du bidrar till en Bearbetning enligt villkoren i denna Publika Licens.
 3. Med Upphovsrätt eller Liknande Rättigheter avses upphovsrätt och/eller liknande rättigheter närbesläktade med upphovsrätt, vilket utan begränsning inkluderar framförande, utsändning, ljudinspelning och Sui Generis-rättigheter för Databaser, oavsett hur rättigheterna är märkta eller kategoriserade. För tillämpningen av denna Publika Licens är de rättigheter som anges i avsnitt 2(b)(1)-(2) inte Upphovsrätt eller Liknande Rättigheter.
 4. Med Tekniska Skyddsåtgärder avses de åtgärder som inte utan behörighet får kringgås enligt de lagar som uppfyller skyldigheterna enligt artikel 11 i WIPO Copyright Treaty (WIPOs Upphovsrättsfördrag) som antogs den 20 december 1996 och/eller genom liknande internationella överenskommelser.
 5. Med Undantag och Begränsningar avses "fair use", "fair dealing" och/eller varje annan form av undantag från eller inskränkningar i Upphovsrätt eller Liknande rättigheter som gäller för Din användning av Licensmaterialet.
 6. Med Licensmaterialet avses det konstnärliga eller litterära verk, databas, eller annat material som Licensgivaren tillämpat denna Publika Licens för.
 7. Med Licensrättigheter avses de rättigheter som Du beviljas enligt villkoren i denna Publika Licens, vilka är begränsade till all Upphovsrätt eller Liknande rättigheter som gäller för Din användning av Licensmaterialet och som Licensgivaren har behörighet att licensiera.
 8. Med Licensgivaren avses den fysiska eller juridiska person som beviljar rättigheter enligt denna Publika Licens.
 9. Med Dela avses att tillhandahålla material till allmänheten på alla sätt och vis som kräver tillstånd enligt Licensrättigheterna, såsom mångfaldigande, offentlig visning, offentligt framförande, distribution, spridning, kommunikation, eller import, och att göra materialet tillgängligt för allmänheten även på de sätt som medlemmar av allmänheten kan få tillgång till material från en plats och vid en tidpunkt som de väljer själva.
 10. Med Sui Generis-rättigheter för Databaser menas rättigheter vid sidan av upphovsrätt som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EU av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, så som det är implementerat och/eller förändrat eller ersatt, liksom andra huvudsakligen likvärdiga rättigheter runtom i världen.
 11. Med Du avses den fysiska eller juridiska person som utövar Licensrättigheterna enligt denna Publika Licens. Din, Ditt eller Dina har motsvarande betydelse. Dig har en liknande betydelse.

Avsnitt 2 – Omfattning.

 1. Tillstånd enligt licens.
  1. Med förbehåll för villkoren i denna Publika Licens, beviljar Licenstagaren en global, royalty-fri, icke-vidarelicensierbar, icke-exklusiv och oåterkallelig rätt att nyttja Licensrättigheterna i Licensmaterialet till att:
   1. mångfaldiga och Dela Licensmaterialet, helt eller delvis; och
   2. skapa, mångfaldiga och Dela Bearbetningar.
  2. Undantag och Begränsningar. För att undvika osäkerhet: när Ditt nyttjande av ett verk omfattas av inskränkningar i lagen gäller inte denna Publika Licens, och Du behöver inte tillämpa licensensvillkoren.
  3. Giltighetstiden. Giltighetstiden för denna Publika Licens anges i avsnitt 6(a).
  4. Medieformer och format; tekniska ändringar tillåts. Licensgivaren ger Dig rätt att nyttja Licensrättigheterna i alla nu kända och kommande medieformer och format, och att vidta de tekniska anpassningar som krävs för det. Licensgivaren avstår från och/eller samtycker till att inte hävda någon rätt eller behörighet för att förbjuda Dig från att göra de nödvändiga tekniska anpassningar som krävs för att nyttja Licensieringsrättigheterna, däribland de tekniska anpassningar som krävs för att kringgå Tekniska skyddsåtgärder. Såvitt gäller tillämpningen av denna Publika Licens har Bearbetningar aldrig skapats genom anpassningar som är godkända enligt detta avsnitt 2(a)(4).
  5. Senare nyttjare.
   1. Erbjudande från Licensgivaren - Licensmaterialet. Varje mottagare av Licensmaterialet får automatiskt ett erbjudande från Licensgivaren att nyttja de Licensrättigheterna enligt villkoren i denna Publika Licens.
   2. Inga restriktioner för senare nyttjande. Du får inte erbjuda eller införa något ytterligare eller annat villkor eller tillämpa någon Teknisk Skyddsåtgärd för Licensmaterialet om det innebär en begränsning av nyttjandet av Licensrättigheterna för någon mottagare av Licensmaterialet.
  6. Inget godkännande. Ingenting i denna Publika Licens utgör eller kan tolkas som tillstånd för att hävda eller antyda att Du eller Din användning av Licensmaterialet hör samman med eller är sponsrad, godkänd, eller beviljad officiell status av Licensgivaren eller andra som har rätt till erkännande enligt avsnitt 3(a)(1)(A)(i).
 2. Andra rättigheter.

  1. Ideella rättigheter, såsom rätten till integritet, är inte licensierade under denna Publika Licens. Det gäller även publicitet, integritet, och/eller andra motsvarande personliga rättigheter; I den mån det är möjligt avstår dock Licensgivaren från och/eller samtycker till att inte hävda dylika rättigheter som hen innehar i den begränsade omfattning som krävs för att tillåta Dig att nyttja Licensrättigheterna, men inte i övrigt.
  2. Patent och varumärkesrättigheter licensieras inte under denna Publika Licens.
  3. Licensgivaren avstår i möjligaste mån från rätten att erhålla royalty från Dig för nyttjandet av Licensrättigheterna, oavsett det sker direkt eller genom en upphovsrättsorganisation med stöd av ett frivilligt eller dispositivt lagstadgat eller obligatoriskt licenssystem. I alla andra fall förbehåller sig Licensgivaren uttryckligen rätten att erhålla sådan royalty.

Avsnitt 3 - Licensvillkor.

Ditt nyttjande av Licensrättigheterna omfattas uttryckligen av följande villkor.

 1. Erkännande.

  1. Om Du Delar Licensmaterialet (inclusive i ändrad form), måste Du:

   1. behålla följande om det tillhandahålls av Licensgivaren tillsammans med Licensmaterialet:
    1. identifiering av skaparen (-arna) av Licensmaterialet och andra som ska erkännas, på varje rimligt sätt som begärts av Licensgivaren (inbegripet pseudonym om sådan angivits);
    2. ett meddelande om upphovsrätt;
    3. ett meddelande som hänvisar till denna Publika Licens;
    4. ett meddelande som hänvisar till friskrivning från garantier;
    5. en URI eller hyperlänk till Licensmaterialet i den mån detta är rimligt genomförbart.
   2. ange om Du har ändrat i Licensmaterialet och bevara uppgifter om alla eventuella tidigare ändringar; och
   3. ange att Licensmaterialet är licensierat under denna Publika Licens och inkludera texten om, eller URI:en eller hyperlänken till, denna Publika Licens.
  2. Du kan uppfylla villkoren i avsnitt 3(a)(1) på varje rimligt sätt med tanke på det medium, sätt och sammanhang i vilket Du Delar Licensmaterialet. Till exempel kan det vara rimligt att uppfylla villkoren genom att tillhandahålla en URI eller hyperlänk till en resurs som innehåller den information som krävs.
  3. På begäran av Licensgivaren måste Du, i den mån det är rimligt genomförbart, avlägsna sådan information som krävs enligt avsnitt 3(a)(1)(A).
  4. Om Du Delar Bearbetningar Du har skapat gäller att den bearbetningslicens som Du tillämpar inte förhindra mottagaren av det bearbetade materialet från att nyttja de rättigheter som finns i denna Publika Licens.

Avsnitt 4 – Sui Generis-rättigheter för Databaser.

När Licensrättigheterna inkluderar Sui Generis-rättigheter för Databaser gäller följande för din användning av Licensmaterialet:

 1. för undvikande av missförstånd: avsnitt 2(a)(1) ger Dig rätt att extrahera, återanvända, mångfaldiga och Dela hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen;
 2. om Du inkluderar hela eller en väsentlig del av databasinnehållet i en databas där Du har egna Sui generis-rättigheter för databasen, då är den databas som Du har Sui generis-rättigheter till (men inte dess innehåll) att betrakta som en Bearbetning; och
 3. Du måste uppfylla villkoren i avsnitt 3(a) om Du Delar hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen.
För undvikande av missförstånd: detta avsnitt 4 kompletterar och ersätter inte Dina skyldigheter enligt denna Publika Licens när Licensrättigheterna inkluderar annan Upphovsrätt eller Liknande rättigheter.

Avsnitt 5 - Friskrivning från utfästelser och begränsning av ansvar.

 1. Om inte Licensgivaren har åtagit sig något annat och i den mån det är möjligt, erbjuder Licenstagaren Licenslicensmaterialet som det är och i den form det har gjorts tillgängligt, och gör inga utfästelser eller garantier av något slag rörande Licensmaterialet, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra. Detta inkluderar, utan begränsning, garantier för titel, försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrångsgörande, frånvaro av latenta eller andra defekter, korrekthet, eller närvaron eller frånvaron av fel, oavsett dessa är kända eller möjliga att upptäcka.Vid tillfällen där totala friskrivningar av utfästelser eller delar av dem inte är tillåtna är det möjligt att denna friskrivning inte gäller Dig.
 2. Licensgivaren kommer i möjligaste mån under inga omständigheter att ha något ansvar mot Dig på grund av någon rättsteori (inklusive, men utan begränsning, försumlighet) eller på annat sätt för några direkta, speciella, indirekta, tillfälliga, följdriktiga, straffrättsliga, exemplifierade eller andra förluster, kostnader , utgifter eller skador som följer av denna Publika Licens eller användning av Licensmaterialet, även om Licensgivaren har blivit upplyst om risken för sådana förluster, kostnader, utgifter eller skador. Vid tillfällen där en total ansvarsbegränsning eller en del av den inte är tillåten är det möjligt att denna begränsning inte gäller Dig.
 1. Den friskrivning från utfästelser och ansvarsbegränsning som anges ovan ska tolkas på ett sätt som, i den mån det är möjligt, mest liknar en absolut friskrivning och avstående från allt ansvar.

Avsnitt 6 – Giltighetstid och uppsägning.

 1. Denna Publika Licens gäller under skyddstiden för den Upphovsrätt och/eller Liknande rättigheter som licensieras här. I den händelse Du underlåter att följa denna Publika Licens upphör dock automatiskt dina rättigheter enligt denna Publika Licens.
 2. Om Din rätt att använda Licensmaterialet har upphört enligt 6(a), återinförs den:

  1. automatiskt från den dag kränkningen upphörde, förutsatt att den upphörde inom 30 dagar från det att Du upptäckte kränkningen; eller
  2. vid uttryckligt återinförande av Licensgivaren.
  För undvikande av missförstånd: detta avsnitt 6(b) påverkar inte den rätt Licensgivaren kan ha att beivra Din kränkning av denna Publika Licens.
 3. För undvikande av missförstånd: Licensgivaren kan också erbjuda Licensmaterialet enligt separata villkor eller sluta distribuera Licensmaterialet när som helst; men att göra så innebär inte att denna Publika Licens upphör att gälla.
 4. Avsnitten 1, 5, 6, 7, och 8 gäller fortsatt även efter upphörandet av denna Publika Licens.

Avsnitt 7 – Övriga villkor.

 1. Licensgivaren skall inte vara bunden av några ytterligare eller andra villkor som meddelats av Dig, om det inte uttryckligen överenskommits.
 2. Alla överenskommelser, uppgörelser eller avtal om Licensmaterialet som inte anges här är skilda från och oberoende av villkoren i denna Publika Licens.

Avsnitt 8 – Tolkning.

 1. För undvikande av missförstånd: denna Publika Licens förminskar, avgränsar eller begränsar inte, och uppställer heller inte villkor för, någon användning av Licensmaterialet som lagligen kan företas utan tillstånd enligt denna Publika Licens, och ska heller inte tolkas så.
 2. Om någon bestämmelse i denna Publika Licens bedöms vara omöjlig att verkställa ska den i möjligaste mån automatiskt omvandlas i så liten utrsträckning som möjligt för att göra den verkställbar. Om bestämmelsen inte kan omvandlas ska den avskiljas från denna Publika Licens utan att påverka verkställigheten av de återstående villkoren.
 3. Inget villkor i denna Publika Licens ska avstås ifrån och ingen underlåtenhet att följa villkoren godkänns om inte Licensgivaren uttryckligen samtycker till det.
 4. Ingenting i denna Publika Licens utgör eller får tolkas som en begränsning av eller avstående från några privilegier eller någon immunitet som Licensgivaren eller Du innehar, inklusive de som följer av rättspraxis hos någon domstol eller myndighet.

Creative Commons är inte part i sina publika licenser. Trots det kan Creative Commons välja att tillämpa en av sina publika licenser på material som organisationen ger ut och kommer i så fall att ses som "Licensgivaren". Med undantag för det begränsade syftet att visa att materialet delas under en Creative Commons Publik Licens eller på sätt som annars är tillåtet enligt Creative Commons policyer, som finns publicerade på creativecommons.org/policies, tillåter inte Creative Commons användningen av varumärket "Creative Commons" eller något annat varumärke eller logotyp för Creative Commons utan föregående skriftligt medgivande. Detta gäller bland annat, dock utan begränsning, i samband med varje obehörig modifiering av någon av organisationens publika licenser eller andra överenskommelser, uppgörelser eller avtal om användning av licensierat material. För undvikande av missförstånd: denna punkt utgör inte en del av de publika licenserna.

Creative Commons kan kontaktas på creativecommons.org.

Övriga tillgängliga språk: العربية, čeština, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, Bahasa Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, te reo Māori, Nederlands, norsk, polski, português, română, русский, Slovenščina, Türkçe, українська, 中文, 華語. Vänligen läs FAQ för mer information om officiella översättningar.