Ta stran je dosegljiva v naslednjih jezikih: Languages

Creative Commons pravna koda

Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna

Uradni prevodi te licence so na voljo tudi v drugih jezikih.

Korporacija Creative Commons (Creative Commons Corporation, "Creative Commons") ni odvetniška pisarna in ne ponuja pravnih storitev ali pravnih nasvetov. Razširjanje licenc Creative Commons ne ustvarja razmerja odvetnik-stranka ali kakšnega drugega razmerja. Creative Commons daje svoje licence in informacije o njih na razpolago “take kot so”. Creative Commons ne daje nobenih jamstev glede svojih licenc, glede vsebin, ki so licencirane pod splošnimi pogoji licenc, in z njimi povezanih informacij. Odgovornost Creative Commons za škodo, ki bi izhajala iz uporabe licenc, je izključena, kolikor je to zakonsko mogoče.

Uporaba Creative Commons licenc

Creative Commons licence vsebujejo splošne pogoje, pod katerimi lahko ustvarjalci in drugi imetniki pravic delijo izvirna avtorska dela in druge predmete varstva avtorskih in določenih drugih pravic, kot so opredeljene v spodnji licenci. Sledeča pojasnila so namenjena zgolj informiranju, niso izčrpna in niso del licenc.

Pojasnila za dajalce licence: Licence so namenjene tistim, ki so pooblaščeni za dajanje dovoljenj javnosti za uporabo vsebin na načine, ki so drugače omejeni z avtorsko pravico in določenimi drugimi pravicami. Licence so nepreklicne. Dajalci licence naj preberejo ter razumejo pogoje licence, ki jo izberejo, preden jo uporabijo. Dajalci licence naj si tudi zagotovijo vse potrebne pravice, preden uporabijo licence, tako da lahko uporabniki uporabljajo vsebine na pričakovan način. Dajalci licence naj jasno označijo vse vsebine, ki niso predmet izbrane licence. To vključuje vsebine, ki so na voljo pod drugo CC-licenco, ali vsebine, ki so uporabljene na podlagi izjem ali omejitev avtorske pravice. Več pojasnil za dajalce licence.

Pojasnila za javnost: Z uporabo licenc daje dajalec licence javno dovoljenje za uporabo licencirane vsebine pod določenimi pogoji. Če dovoljenje dajalca licence zaradi kateregakoli razloga ni potrebno – npr. zaradi možnosti uporabe vsebine na podlagi izjeme ali omejitve avtorske pravice – potem licenca ne ureja tovrstne uporabe. Licence dajejo zgolj dovoljenja, ki jih dajalec licence v skladu z avtorskimi in določenimi drugimi pravicami, lahko podeli. Uporaba licenciranih vsebin je lahko še vedno omejena zaradi drugih razlogov, tudi zaradi tega, ker imajo druge osebe avtorske ali druge pravice na teh vsebinah. Dajalec licence lahko postavi posebne zahteve, npr. prosi, da se vse spremembe označijo ali opišejo. Čeprav licence tega ne določajo, vas spodbujamo k spoštovanju teh zahtev, kadar je to razumno mogoče. Več pojasnil za javnost.

Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenca

Z uveljavljanjem Licenciranih pravic (definirane spodaj) Uporabnik sprejme in se strinja, da ga zavezujejo pogoji te Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodne licence (“Licenca”). Kolikor je mogoče to Licenco smatrati kot pogodbo, se Uporabniku zagotovijo licencirane pravice v zameno za sprejem licenčnih pogojev, Dajalec licence pa Uporabniku zagotovi te pravice v zameno za koristi, ki jih prejme od dajanja Licenciranih vsebin na voljo pod temi pogoji.

Oddelek 1 - Definicije

 1. Predelane vsebine pomeni vsebine, ki so predmet Avtorske in podobnih pravic in izhajajo ali so osnovane na Licenciranih vsebinah in v katerih so Licencirane vsebine prevedene, aranžirane ali kakorkoli spremenjene, na način, ki zahteva dovoljenje v skladu z Avtorskimi in podobnimi pravicami, ki pripadajo Dajalcu licence. Kadar je Licencirana vsebina glasbeno delo, izvedba ali zvočni posnetek, se za namene te licence šteje, da so zmeraj ustvarjene Predelane vsebine, kadar je Licencirana vsebina časovno usklajena z gibljivo sliko.
 2. Predelovalčeva licenca pomeni licenco, ki jo Uporabnik uporabi za Avtorske in podobne pravice na svojih prispevkih k Predelanim vsebinam v skladu s pogoji te Licence.
 3. Avtorska in podobne pravice pomeni avtorsko in/ali podobne pravice, ki so sorodne avtorski, vključno z, a ne omejeno na pravice, ki izvirajo iz izvedbe, transmisije in zvočnega snemanja ter sui generis pravice izdelovalcev podatkovnih baz, ne glede na to kako so te pravice poimenovane ali kategorizirane. Za namene te Licence pravice, ki so določene v Oddelku 2(b)(1)-(2), niso Avtorske in podobne pravice.
 4. Tehnološki ukrepi pomenijo ukrepe, ki jih brez ustreznega dovoljenja ni dopustno zaobiti, v skladu z zakoni, ki izpolnjujejo zaveze iz 11. člena Pogodbe WIPO o avtorski pravici z dne 20. decembra 1996 in/ali podobnih mednarodnih pogodb.
 5. Izjeme in omejitve pomenijo uporabo, skladno z načeloma "fair use" in "fair dealing", in/ali druge izjeme ali omejitve Avtorske in podobnih pravic, ki se nanašajo na uporabo Licenciranih vsebin.
 6. Licencirana vsebina pomeni umetniško, literarno ali znanstveno delo, sui generis podatkovno bazo ali drugo vsebino, ki jo Dajalec licence ponuja pod pogoji te Licence.
 7. Licencirane pravice pomeni pravice, ki so Uporabniku podeljene v skladu s pogoji te Licence in so omejene na vse Avtorske in podobne pravice, ki se nanašajo na uporabo Licencirane vsebine, in ki jih Dajalec licence lahko licencira.
 8. Dajalec licence pomeni fizično ali pravno osebo, ki podeljuje pravice pod pogoji te Licence.
 9. Deliti pomeni posredovati vsebine javnosti s kakršnimikoli sredstvi in procesi, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Licenciranimi pravicami, kot je npr. reproduciranje, javno prikazovanje, javno izvajanje, distribuiranje, razširjanje, priobčitev javnosti ali uvažanje, ter dajanje na voljo javnosti, tudi na način, ki omogoča posameznikom dostop do vsebine s kraja in v času, ki ju sami izberejo.
 10. Sui generis pravice na podatkovnih bazah pomenijo pravice, ki niso avtorske in izhajajo iz Direktive 96/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov, s spremembami in/ali nasledstvi, kot tudi druge bistveno enakovredne pravice kjerkoli po svetu.
 11. Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki izkorišča Licencirane pravice iz te Licence.

Oddelek 2 – Obseg

 1. Podelitev licence.
  1. V skladu s pogoji te Licence, Dajalec licence podeljuje Uporabniku teritorialno neomejeno, brezplačno, neprenosljivo, neizključno in nepreklicno licenco za izkoriščanje naslednjih Licenciranih pravic na Licencirani vsebini:
   1. reproduciranje in Deljenje Licencirane vsebine v celoti ali delno; in
   2. stvaritev, reproduciranje in Deljenje Predelanih vsebin.
  2. Izjeme in omejitve. V izogib dvomu, kadar je uporaba Licencirane vsebine mogoča na podlagi Izjem in omejitev, se ta Licenca ne uporablja in Uporabniku ni potrebno ravnati v skladu s pogoji te Licence.
  3. Trajanje. Trajanje te Licence je določeno v Oddelku 6(a).
  4. Mediji in formati; dovoljene tehnične spremembe. Dajalec licence dovoljuje Uporabniku izkoriščanje Licenciranih pravic v vseh medijih in formatih, znanih ali ustvarjenih kasneje, in izvedbo tehničnih sprememb, kadar je to potrebno. Dajalec licence se odpoveduje in/ali se strinja, da ne bo uveljavljal nobene pravice, ki bi Uporabniku preprečila izvedbo tehničnih sprememb, ki so potrebne za izkoriščanje Licenciranih pravic, vključno s tehničnimi spremembami, ki so potrebne za zaobid Tehnoloških ukrepov. Za namene te Licence, izvajanje sprememb, ki so dovoljene v skladu s tem Oddelkom 2(a)(4), ne pomeni ustvarjanja Predelanih vsebin.
  5. Nadaljnji prejemniki.
   1. Ponudba Dajalca licence – Licencirane vsebine. Vsak prejemnik Licencirane vsebine samodejno prejme ponudbo Dajalca licence za izkoriščanje Licenciranih pravic pod pogoji te Licence.
   2. Brez omejitev za nadaljnje prejemnike. Uporabnik ne sme dodati ali zahtevati dodatnih ali drugačnih pogojev ali uporabiti kakršnihkoli Tehnoloških ukrepov na Licenciranih vsebinah, če ta dejanja omejujejo izkoriščanje Licenciranih pravic s strani kateregakoli prejemnika Licenciranih vsebin.
  6. Brez odobritev. Nič v tej Licenci ne predstavlja in se ne sme razlagati kot dovoljenje za trditev ali namigovanje, da je Uporabnik ali njegova uporaba Licencirane vsebine povezana z Dajalcem licence, sponzorirana ali da ji je bil podeljen uradni status s strani Dajalca licence ali drugih, ki jim je potrebno priznati avtorstvo v skladu z Oddelkom 3(a)(1)(A)(i).
 2. Druge pravice.

  1. Moralne pravice, kot je npr. pravica spoštovanja dela, se ne licencirajo s to Licenco. Prav tako se ne licencirajo pravica do zasebnosti in/ali druge osebnostne pravice, vendar se, kolikor je to zakonsko mogoče, Dajalec licence odpoveduje in/ali se strinja, da ne bo uveljavljal teh pravic, ki mu pripadajo, v obsegu, ki je potreben za Uporabnikovo izkoriščanje Licencirani pravic.
  2. Pravice na patentih in znamkah niso predmet te Licence.
  3. Kolikor je zakonsko mogoče, se Dajalec licence odpoveduje pravici do nadomestila za izkoriščanje Licenciranih pravic, ki se uveljavljajo neposredno ali preko kolektivne organizacije v skladu s prostovoljnim ali obveznim kolektivnim upravljanjem. V vseh drugih primerih si Dajalec licence izrecno pridružuje vse pravice do tovrstnih nadomestil.

Oddelek 3 – Pogoji Licence

Uporabnik lahko izkorišča Licencirane pravice izključno pod naslednjimi pogoji.

 1. Priznanje avtorstva.

  1. Če uporabnik Deli Licencirane vsebine (tudi v spremenjeni obliki), mora:

   1. ohraniti naslednje podatke, če so priloženi s strani Dajalca licence skupaj z Licenciranimi vsebinami:
    1. identifikacijo ustvarjalca (ustvarjalcev) Licenciranih vsebin in drugih, katerim je potrebno priznati avtorstvo, na razumen način v skladu z zahtevo Dajalca licence (kar vključuje tudi psevdonim, če je bil ta naveden);
    2. obvestilo o avtorskih pravicah;
    3. obvestilo, ki se nanaša na to Licenco;
    4. obvestilo, ki se nanaša na izjavo o jamstvih;
    5. URI ali hiperpovezavo do Licencirane vsebine, kolikor je to razumno mogoče;
   2. navesti, da je spremenil Licencirano vsebino in obdržati navedbo morebitnih prejšnjih sprememb; in
   3. navesti, da je vsebina licencirana pod to Licenco in vključiti besedilo ali URI ali hiperpovezavo do te Licence.
  2. Uporabnik lahko zadosti pogojem iz Oddelka 3(a)(1) na kakršenkoli razumen način, glede na medij, sredstva in kontekst, v katerem Uporabnik Deli Licencirano vsebino. Na primer, pogojem je mogoče razumno zadostiti z vključitvijo URI-ja ali hiperpovezave do vira, kjer se nahajajo potrebni podatki.
  3. Če tako zahteva Dajalec licence, mora Uporabnik odstraniti vse informacije iz Oddelka 3(a)(1)(A), kolikor je to razumno mogoče.
  4. Če Uporabnik Deli Predelane vsebine, ki jih sam ustvari, Predelovalčeva licenca, ki jo Uporabnik uporabi, ne sme preprečiti prejemnikom Predelanih vsebin spoštovanja te Licence.

Oddelek 4 - Sui generis pravice na podatkovnih bazah

Kadar Licencirane pravice vključujejo Sui generis pravice na podatkovnih bazah, ki se nanašajo na uporabo Licencirane vsebine:

 1. Šteje, da se v Oddelku 2(a)(1) Uporabniku podeljuje pravica do ustvarjanja izvlečkov, ponovne uporabe, reproduciranja in Deljenja vseh ali znatnega dela vsebin v tej podatkovni bazi.
 2. Če Uporabnik vključi vse ali znaten del vsebine podatkovne baze v lastno podatkovno bazo, na kateri ima Sui generis pravice na podatkovnih bazah, potem se šteje, da je ta Uporabnikova podatkovna baza (ne pa tudi posamezni elementi njene vsebine) Predelana vsebina, in
 3. Uporabnik mora ravnati v skladu s pogoji v Oddelku 3(a), če Deli vse ali znaten del vsebin, ki jih vsebuje podatkovna baza.
V izogib dvomu je Oddelek 4 dodatek in ne nadomešča dolžnosti Uporabnika v skladu s to Licenco, kadar Licencirane pravice vključujejo druge Avtorske in podobne pravice.

Oddelek 5 – Izjava o jamstvih in omejitev odgovornosti

 1. Razen v primeru, kadar se je Dajalec licence posebej zavezal drugače, daje Dajalec licence Licencirano vsebino na voljo “kot je” in ne daje nobenih zagotovil ali jamstev, izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugih, glede Licenciranih vsebin. To vključuje zlasti jamstva glede pravnih napak, primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, kršitev pravic, odsotnosti skritih ali drugih okvar, točnosti ter glede prisotnosti ali odsotnosti napak, znanih ali neznanih ali takšnih, ki bi jih bilo mogoče odkriti. Kadar izjava o jamstvih v celoti ali delno ni v skladu z zakonom, ta izjava za Uporabnika ne velja.
 2. Kolikor je zakonsko mogoče, Dajalec licence ne odgovarja Uporabniku po katerikoli pravni teoriji (tudi ne iz malomarnosti) ali kako drugače za kakršnokoli direktno, posebno, indirektno, naključno, posledično, kazensko, kaznovalno ali drugo izgubo, stroške, izdatke ali škodo, ki izhaja iz te Licence ali iz uporabe Licencirane vsebine, tudi če je bil Dajalec licence opozorjen na možnosti takšne izgube, stroškov, izdatkov ali škode. Kadar omejitev odgovornosti v celoti ali delno ni v skladu z zakonom, ta omejitev za Uporabnika ne velja.
 1. Zgornja izjava o jamstvih in omejitvi odgovornosti se razlaga tako, da se, kolikor je zakonsko mogoče, približuje celotni odpovedi jamstva in odgovornosti.

Oddelek 6 – Trajanje in prenehanje veljavnosti

 1. Ta Licenca velja za čas trajanja Avtorske in podobnih pravic, ki so z njo licencirane. V primeru, da Uporabnik krši določila te Licence, pravice, podeljene Uporabniku s to Licenco, samodejno prenehajo.
 2. Kadar je Uporabnikova pravica uporabe Licencirane vsebine prenehala v skladu z Oddelkom 6(a), se obnovi:

  1. samodejno, z datumom, ko se kršitev odpravi, pod pogojem, da se odpravi v roku 30 dni po tem, ko Uporabnik odkrije kršitev, ali
  2. po izrecni obnovitvi s strani Dajalca licence.
  V izogib dvomu, Oddelek 6(b) ne vpliva na pravice Dajalca licence, da uveljavlja pravna sredstva zaradi Uporabnikovih kršitev te Licence.
 3. V izogib dvomu, Dajalec licence lahko kadarkoli ponudi Licencirano vsebino tudi pod drugačnimi pogoji ali kadarkoli preneha ponujati Licencirano vsebino; vendar ta dejanja ne prekinejo trajanja te Licence.
 4. Oddelki 1, 5, 6, 7 in 8 ostanejo v veljavi tudi po prenehanju te Licence.

Oddelek 7 – Druge določbe in pogoji

 1. Dajalca licence ne zavezujejo nobeni dodatni ali drugačni pogoji, ki jih postavi Uporabnik, razen če se Dajalec licence z njimi izrecno strinja.
 2. Vsi dogovori ali sporazumi v zvezi z Licencirano vsebino, ki niso navedeni v tej Licenci, niso predmet te Licence.

Oddelek 8 – Razlaga

 1. V izogib dvomu se ta Licenca ne sme razlagati na način, da zmanjšuje, omejuje ali postavlja pogoje glede kakršnekoli uporabe Licencirane vsebine, ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko vrši brez dovoljenja, podeljenega s to Licenco.
 2. Če je katerakoli določba te Licence neveljavna ali neizvršljiva, se samodejno spremeni le toliko, kolikor je nujno, da postane veljavna in izvršljiva. Če se določba ne more spremeniti, se izloči iz te Licence, brez da bi vplivala na veljavnost preostalih določb in pogojev.
 3. Odpoved katerikoli določbi ali pogoju iz te Licence ali soglasje h kršitvam katerekoli določbe ali pogoja sta veljavna samo, če Dajalec licence s tem izrecno soglaša.
 4. Nič v tej Licenci se ne sme razlagati kot omejitev ali odpoved kakršnimkoli pravicam ali imunitetam, ki se nanašajo na Dajalca licence ali Uporabnika, vključno s postopki pred sodnimi ali drugimi pristojnimi organi.

Creative Commons ni stranka te Licence. Kljub temu se lahko Creative Commons odloči uporabiti eno izmed svojih licenc za vsebine, ki jih objavi, in v takem primeru postane stranka te Licence – Dajalec licence. Besedilo Creative Commons licenc je v javni domeni v skladu s CC0 Public Domain Dedication. Razen za namene obveščanja javnosti, da je delo licencirano pod pogoji Creative Commons licence, ali če je to v skladu s splošnimi pogoji Creative Commons, ki se nahajajo na spletni strani creativecommons.org/policies, Creative Commons ne dovoljuje uporabe varovanega znaka "Creative Commons" ali kateregakoli varovanega znaka ali logotipa Creative Commons brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Creative Commons, kar velja tudi za morebitne nedovoljene spremembe katerekoli Creative Commons licence ali drugih dogovorov ali sporazumov glede uporabe licenciranih vsebin. V izogib dvomu ta odstavek ni del licenc.

Creative Commons najdete na creativecommons.org.

Dodatni jeziki na voljo: العربية, čeština, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, Bahasa Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, te reo Māori, Nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, Türkçe, українська, 中文, 華語. Prosimo preberite Pogosto zastavljena vprašanja za več informacij glede uradnih prevodov.