Šis puslapis yra prienamas šiomis kalbomis: Languages

Creative Commons sutarties sąlygos

Priskyrimo 4.0 tarptautinė licencija

Oficialūs šios licencijos vertimai taip pat prieinami kitomis kalbomis.

Creative Commons Corporation („Creative Commons“) nėra teisines paslaugas teikianti įmonė ir neteikia teisinių paslaugų ar konsultacijų. Viešųjų Creative Commons licencijų platinimas nesukuria santykio tarp teisines paslaugas teikiančio asmens ir kliento, nei jokio kito teisinio santykio. Creative Commons savo licencijas ir su jomis susijusią informaciją vartotojams pateikia naudoti tokias, kokios jos yra jų pateikimo metu savo (vartotojų) rizika. Creative Commons neteikia jokių garantijų savo licencijoms, bet kokiems pagal jų sąlygas licencijuojamiems objektams ar bet kuriai susijusiai informacijai. Creative Commons maksimalia įmanoma apimtimi neprisiima atsakomybės dėl žalos ir nuostolių, kylančių dėl jų panaudojimo.

Viešųjų Creative Commons licencijų naudojimas

Viešosiose Creative Commons licencijose pateikiamas standartinių sąlygų rinkinys, kurį kūrėjai bei kiti teisių turėtojai gali naudoti dalijimuisi originaliais autoriniais darbais bei kitais objektais, kuriems galioja autorinės ir kitos teisės, nurodytos žemiau licencijos tekste. Žemiau išvardintos aplinkybės yra nurodytos informavimo tikslais, nėra išsamios ir nėra mūsų licencijų sudėtine dalimi.

Licenciarams (licencijos davėjams) svarbios aplinkybės: Mūsų Viešosios licencijos skirtos naudoti tiems asmenims, kurie turi teisę leisti naudoti tam tikrus objektus tokiais būdais, kuriais teisė juos naudoti be tokio leidimo draudžia. Mūsų licencijos neatšaukiamos. Prieš licenciją panaudojant Licenciarams rekomenduojame perskaityti ir suprasti pasirinktos licencijos sąlygas. Licenciarai, prieš panaudodami mūsų licencijas, turi užtikrinti visas reikalingas teises tam, kad visuomenė galėtų naudotis objektais taip, kaip numatyta (tikimasi). Ta pateikiamų objektų dalis, kuriai licencija nėra taikoma, turėtų būti licenciarų aiškiai pažymėta, įskaitant objektus, kurie nėra licencijuojami CC licencijomis bei objektus, kuriems taikomos autorių teisių išimtys ar apribojimai. Daugiau licenciarams svarbių aplinkybių.

Visuomenei svarbios aplinkybės: Panaudodamas kurią nors iš mūsų viešai prieinamų licencijų, licenciaras (licencijos davėjas) suteikia viešą leidimą naudoti licencijuojamą objektą pagal aiškiai apibrėžtas sąlygas. Jei dėl bet kokios priežasties licenciaro sutikimas nėra reikalingas – pavyzdžiui, dėl bet kokio taikytino autoriaus teisių apribojimo ar išimties – tokiu atveju atitinkamam naudojimo būdui licencija netaikytina. Mūsų licencijos suteikia tik tokias autorių ir kai kurias kitas teises, kurias suteikti turi teisę licenciaras. Licencijuojamų Objektų naudojimas vis tiek gali būti ribojamas dėl kitų priežasčių, įskaitant ir dėl to, kad kiti asmenys gali turėti autorines ar kitas teises į atitinkamus objektus. Licenciaras gali nustatyti tam tikrus specifinius reikalavimus, pavyzdžiui, kad visi atliekami pakeitimai būtų pažymėti arba aprašyti. Nors mūsų licencijos to nereikalauja, mes skatiname į tokius reikalavimus, kai jie pagrįsti, atsižvelgti. Daugiau licenciatams (licencijų gavėjams) svarbių aplinkybių.

Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė licencija

Įgyvendindami Suteikiamas Teises (apibrėžimas pateikiamas žemiau), Jūs sutinkate būti saistomi šios Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinės Viešosios licencijos sąlygų („Viešoji licencija“). Ta apimtimi, kiek ši Viešoji licencija gali būti suprantama ir aiškinama kaip sutartis, Jūs įgyjate Suteikiamas Teises su sąlyga, kad sutinkate laikytis šių sąlygų, o Licenciaras Jums tokias teises suteikia atsižvelgdamas į naudą, kurią jis gauna suteikdamas Licencijuojamus Objektus pagal šias sąlygas.

1 skyrius – Sąvokų apibrėžimai.

 1. Išvestiniai Objektai reiškia Autorių teisių ir Panašių teisių saugomus objektus, sukurtus pasinaudojus Licencijuojamais Objektais, ir kuriuose Licencijuojami Objektai yra išversti, pakeisti, aranžuoti, transformuoti ar kitaip modifikuoti tokiu būdu, kuriam reikalingas Licenciaro sutikimas, nes to reikalauja jo turimos Autorių teisės ar Panašios teisės. Šios Viešosios licencijos tikslais, kai Licencijuojamas Objektas yra muzikinis kūrinys, atlikimas ar garso įrašas, Išvestinis Objektas visuomet sukuriamas kai Licencijuojamas Objektas sinchronizuojamas laiko atžvilgiu su judančiu vaizdu (angl. – „synching“).
 2. Išvestinė Licencija reiškia licenciją, kurią Jūs pagal šios Viešosios licencijos sąlygas suteikiate savo turimų Autorių teisių ir Panašių teisių pagrindu Jūsų sukurtiems Išvestiniams Objektams (ar jų dalims).
 3. Autorių teisės ir Panašios teisės reiškia autorių teises ir/ar panašias teises, kurios yra glaudžiai susijusios su autorių teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, teises į atlikimą, į transliacijas, į garso įrašus ir Sui Generis Teises į Duomenų Bazes, neatsižvelgiant į tai, kaip tos teisės įvardinamos ar klasifikuojamos. Šios Viešosios licencijos tikslais, 2(b)(1)-(2) punkte nurodytos teisės nepriskiriamos prie Autorių teisių ir Panašių teisių.
 4. Veiksmingos Techninės Apsaugos Priemonės reiškia priemones, kurias vadovaujantis teisės aktais, įgyvendinančiais 1996 m. gruodžio 20 d. PINO autorių teisių sutartį ar panašius tarptautinius susitarimus, draudžiama apeiti neturint specialių įgaliojimų.
 5. Išimtys ir Apribojimai reiškia sąžiningą naudojimą ir platinimą (angl. – fair dealing), ir/ar bet kokias kitas išimtis iš Autorių teisių ir Panašių teisių, taikytinas Jums naudojant Licencijuojamus Objektus.
 6. Licencijuojamas Objektas reiškia literatūros ar meno kūrinį, duomenų bazę ar kitą objektą, kuriam Licenciaras pritaikė šią Licenciją.
 7. Suteikiamos Teisės reiškia teises, kurios Jums suteikiamos pagal šios Viešosios licencijos sąlygas; jos apima tik Autorių teises ir Panašias teises, kurios taikomos Jūsų atliekamam Licencijuojamo Objekto naudojimui ir tik tas teises, kurias Licenciaras turi teisę suteikti.
 8. Licenciaras reiškia fizinį(-ius) ar juridinį(-ius) asmenį(-is), suteikiantį(-čius) teises pagal šią Viešąją licenciją.
 9. Dalintis reiškia suteikti objektus visuomenei bet kokiomis priemonėmis ar būdais, kuriems Suteikiamų Teisių pagrindu reikalingas sutikimas, pavyzdžiui, atgaminti, viešai paskelbti, viešai atlikti, skleisti, platinti, pranešti, importuoti, padaryti objektus prieinamais visuomenei, įskaitant ir tokiu būdu, kai visuomenės nariai gali gauti prieigą prie objekto savo pasirinktoje vietoje ir laiku.
 10. Sui Generis Teisės į Duomenų Bazes reiškia kitas teises nei autorinės teisės, kylančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (su visais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu, o taip pat kitas savo esme tapačias teises visame pasaulyje.
 11. Jūs reiškia fizinį ar juridinį asmenį, įgyvendinantį Suteikiamas Teises pagal šią Viešąją licenciją. Išsireiškimai „Jums“, „Jūsų“ turi atitinkamas reikšmes.

2 skyrius – Apimtis.

 1. Licencijos suteikimas.
  1. Vadovaudamasis šioje Viešojoje licencijoje išdėstytomis sąlygomis, Licenciaras Jums suteikia neribotą teritoriniu atžvilgiu, neatlygintinę, nesublicencijuojamą, neišimtinę, neatšaukiamą licenciją įgyvendinti Suteikiamas Teises į Licencijuojamą Objektą:
   1. atgaminti ir Dalintis Licencijuojamu Objektu, visu ar dalimis; ir
   2. gaminti, atgaminti ir Dalintis Išvestiniais Objektais.
  2. Išimtys ir Apribojimai. Aiškumo sumetimais, tais atvejais, kai Jūsų atliekamam objekto panaudojimo būdui taikomos Išimtys ir Apribojimai, ši Viešoji licencija nėra taikoma, ir Jums nebūtina vadovautis jos sąlygomis.
  3. Terminas. Šios Viešosios licencijos galiojimo terminas pateiktas 6(a) punkte.
  4. Sklaidos priemonės ir formatai; leidžiami techniniai pakeitimai. Licenciaras suteikia Jums teisę įgyvendinti Suteikiamas Teises naudojantis visomis informacijos sklaidos priemonėmis ir bet kokiais formatais, taip pat atlikti tam reikalingus techninius pakeitimus. Licenciaras atsisako ir/ar sutinka nereikšti teisių ar įgaliojimų drausti Jums atlikti techninius pakeitimus, reikalingus Suteiktoms Teisėms įgyvendinti, įskaitant pakeitimus, reikalingus apeiti Veiksmingoms Techninėms Apsaugos Priemonėms. Šios Viešosios licencijos tikslais, vien atliekant 2(a)(4) punkte numatytus pakeitimus Išvestiniai Objektai niekuomet nesukuriami.
  5. Tolimesni gavėjai.
   1. Licenciaro oferta – Licencijuojamas Objektas. Kiekvienas Licencijuojamo Objekto gavėjas automatiškai gauna Licenciaro ofertą (pasiūlymą) įgyvendinti Suteikiamas Teises šios Viešosios licencijos sąlygomis.
   2. Jokių tolimesnių apribojimų. Jums draudžiama siūlyti ar nustatyti bet kokias papildomas ar skirtingas sąlygas ar apribojimus arba taikyti bet kokias Veiksmingas Technines Apsaugos Priemones Licencijuojamo Objekto atžvilgiu, jei tai ribotų Suteiktų Teisių įgyvendinimą bet kokiam Licencijuojamo Objekto gavėjui.
  6. Jokio pripažinimo. Jokia šios Viešosios licencijos dalis nesuteikia leidimo ir negali būti aiškinama kaip suteikianti leidimą teigti ar leisti manyti, kad Jūs ar Jūsų atliktas Licencijuojamo Objekto panaudojimas susijęs, remiamas, patvirtintas ar gavęs oficialų pripažinimą iš Licenciaro ar kitų asmenų, kurie gali reikalauti autorystės priskyrimo pagal 3(a)(1)(A)(i) punktą.
 2. Kitos teisės.

  1. Neturtinės teisės, tokios kaip teisė į objekto vientisumą, šia Viešąja licencija nesuteikiamos, taip pat nesuteikiama teisė implikuoti sąsają su asmeniu komerciniais tikslais, teisė į privatų gyvenimą ir/ar jokios kitos panašios asmeninės teisės; tačiau, kiek tai įmanoma, Licenciaras atsisako ir/ar sutinka nereikalauti tokių savo turimų teisių ta apimtimi, kiek tai būtina Jums Suteiktų Teisių įgyvendinimui, tačiau ne daugiau.
  2. Šia Viešąja licencija nėra suteikiamos teisės į patentus ar prekių ženklus.
  3. Kiek tai įmanoma, Licenciaras atsisako bet kokios teisės reikalauti iš Jūsų autorinio atlyginimo už Suteikiamų Teisių įgyvendinimą, tiek tiesiogiai, tiek ir per teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, tiek kai teisės administruojamos privalomai, tiek kai atšaukiamai, arba teisių turėtojo pasirinkimu. Licenciaras pareiškia, kad visais kitais atvejais jam lieka teisė gauti autorinį atlyginimą.

3 skyrius – Licencijos sąlygos.

Įgyvendinti Jums Suteiktas Teises galite tik laikydamasis žemiau išvardintų reikalavimų.

 1. Priskyrimas.

  1. Jei Jūs Dalinatės Licencijuojamu Objektu (įskaitant modifikacijas), privalote:

   1. išsaugoti žemiau išvardintus elementus, jei Licenciaras juos pateikė su Licencijuojamu Objektu:
    1. nurodytą Licencijuojamo Objekto kūrėjo(-ų) ir kitų asmenų, turinčių teisę reikalauti priskyrimo, tapatybę, išreikštą tokiais protingumo kriterijų atitinkančiais būdais, kaip Licenciaras reikalauja (įskaitant pseudonimą, jei jis nurodytas);
    2. pranešimą apie autorines teises;
    3. pranešimą, pateikiantį nuorodą į šią Viešąją licenciją;
    4. pranešimą, pateikiantį nuorodą į garantijų išlygas;
    5. universalųjį ištekliaus identifikatorių (URI) ar interaktyvią nuorodą į Licencijuojamą Objektą, kiek tai įmanoma;
   2. nurodyti, jei Jūs Licencijuojamą Objektą modifikavote, ir išlaikyti nuorodą į ankstesnes modifikacijas; ir
   3. nurodyti, kad Licencijuojamas Objektas yra licencijuojamas vadovaujantis šia Viešąja licencija, ir įtraukti šios Viešosios licencijos tekstą ar URI ar interaktyvią nuorodą į ją.
  2. 3(a)(1) punkte nurodytus reikalavimus Jūs galite įvykdyti bet kokiu protingumo kriterijų atitinkančiu būdu, atsižvelgiant į platinimo priemones, būdus ir kontekstą, kuriame Jūs Dalinatės Licencijuojamu Objektu. Pavyzdžiui, gali būti protinga įvykdyti reikalavimus pateikiant URI ar interaktyvią nuorodą į šaltinį, kuriame pateikiama reikalaujama informacija.
  3. Jei Licenciaras reikalauja, Jūs privalote pašalinti bet kokią 3(a)(1)(A) punkte nurodytą informaciją protingumo kriterijų atitinkančia apimtimi.
  4. Jei Jūs Dalinatės savo sukurtais Išvestiniais Objektais, Jūsų taikoma išvestinė licencija negali drausti Išvestinių Objektų gavėjams laikytis šios Viešosios licencijos sąlygų.

4 skyrius – Sui Generis Teisės į Duomenų Bazes.

Kai Suteikiamos Teisės apima Sui Generis Teises į Duomenų Bazes, kurios galioja Jūsų Licencijuojamo Objekto atžvilgiu, tai:

 1. aiškumo sumetimais, pagal 2(a)(1) punktą Jums suteikiama teisė išgauti, pakartotinai naudoti, atkurti ir Dalintis duomenų bazės turiniu ar jos atskiromis dalimis;
 2. jei Jūs įtrauksite esminę duomenų bazės turinio dalį į kitą duomenų bazę, į kurią turite Sui Generis Teises, tokiu atveju tokia duomenų bazė, į kurią turite Sui Generis Teises (bet ne jos turinio elementai) bus laikoma Išvestiniu Objektu; ir
 3. turėsite laikytis 3(a) punkte nustatytų reikalavimų, jei Dalinsitės esmine duomenų bazės dalimi.
Aiškumo sumetimais, šis 4 skyrius papildo, tačiau nepakeičia Jūsų įsipareigojimų pagal šią Viešąją licenciją, kai Suteikiamos Teisės apima Autorių teises ir Panašias teises.

5 skyrius – Garantijų išlygos ir atsakomybės apribojimas.

 1. Jei Licenciaras nėra atskirai prisiėmęs kitokių įsipareigojimų, tai Licenciaras, maksimalia įmanoma apimtimi, siūlo Licencijuojamą Objektą Jums naudoti Jūsų rizika, neteikdamas jokių pareiškimų nei garantijų dėl Licencijuojamo Objekto – nei tiesioginių, nei netiesioginių, nustatytų teisės aktuose ir kt. Šios išlygos taikomos garantijoms dėl nuosavybės teisės, paklausumo, tinkamumo naudoti konkrečiam tikslui, pažeidimų neegzistavimo, paslėptų ar kitokių trūkumų nebuvimo, tikslumo, klaidų buvimo ar nebuvimo – tiek žinomų ir įmanomų nustatyti, tiek ir nežinomų ir neįmanomų nustatyti. Tais atvejais, kai tokių garantijų išlygų ar dalies jų nustatyti neleidžiama, Jums šios išlygos gali būti netaikytinos.
 2. Maksimalia įmanoma apimtimi, Licenciaras jokiais atvejais nebus laikomas atsakingu Jums jokiu teisiniu pagrindu (įkaitant dėl neatsargumo) dėl jokių (tiesioginių, įrodytųjų, netiesioginių, atsitiktinių, papildomų (šalutinių), baudinių, įstatyminių ar panašaus pobūdžio) nuostolių, kaštų, išlaidų ar žalos, kylančios šios Viešosios licencijos pagrindu ar dėl Licencijuojamo Objekto naudojimo, net ir tuo atveju, jei Licenciaras buvo informuotas apie tokių nuostolių, kaštų, išlaidų ar žalos galimybę. Tais atvejais, kai tokių atsakomybės apribojimų visiškai ar iš dalies nustatyti neleidžiama, Jums tokie apribojimai gali būti netaikytini.
 1. Nuostatos apie garantijų išlygas ir atsakomybės apribojimą turi būti aiškinamos taip, kad maksimalia įmanoma apimtimi priartėtų prie visiško garantijų nesuteikimo ir atsakomybės apribojimo.

6 skyrius – Galiojimas ir nutraukimas.

 1. Ši Viešoji licencija galioja visą ja licencijuojamų Autorių teisių ir Panašių teisių galiojimo terminą. Tačiau jei nesilaikysite šios Viešosios licencijos nustatytų reikalavimų, Jūsų teisės pagal šią Viešąją licenciją automatiškai pasibaigs.
 2. Jei Jūsų teisės naudoti Licencijuojamą Objektą pasibaigė 6(a) punkto pagrindu, jų galiojimas bus vėl atkurtas:
  1. automatiškai nuo to momento, kai ištaisysite pažeidimą, jei jį ištaisysite per 30 dienų nuo tada, kai apie jį sužinojote; arba
  2. jei Licenciaras patvirtins tokį teisių atkūrimą.
  Aiškumo sumetimais, 6(b) punkto nuostata neriboja jokių Licenciaro teisių taikyti savo pažeistų teisių gynimo būdus dėl Jūsų atliktų Viešosios licencijos nuostatų pažeidimo.
 3. Aiškumo sumetimais, Licenciaras gali bet kuriuo metu pasiūlyti Licencijuojamą Objektą kitokiomis sąlygomis ar nutraukti Licencijuojamo Objekto platinimą, tačiau tai nereikš šios Viešosios licencijos galiojimo pabaigos.
 4. 1, 5, 6, 7 ir 8 skyriai liks galioti nepaisant šios Viešosios licencijos pabaigos.

7 skyrius – Kitos nuostatos.

 1. Licenciaro neįpareigoja jokios papildomos Jūsų nustatytos sąlygos ar reikalavimai, jei aiškiai nesusitarėte priešingai.
 2. Visi čia nenurodyti susižinojimai, susitarimai ar sutartys dėl Licencijuojamo Objekto yra atskiri ir nepriklauso nuo šia Viešąja licencija nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

8 skyrius – Aiškinimas.

 1. Aiškumo sumetimais, ši Viešoji licencija nėra ir negali būti aiškinama kaip siaurinanti, ribojanti, draudžianti ar nustatanti papildomas sąlygas bet kokiam Licencijuojamo Objekto naudojimo būdui, kuris teisėtai gali būti atliekamas ir be ja suteikiamo leidimo.
 2. Jei kurios nors šios Viešosios licencijos sąlygos neįmanoma priverstinai įgyvendinti maksimalia įmanoma apimtimi, ji bus laikoma automatiškai pakeista minimalia apimtimi, reikalinga tam, kad tokia nuostata taptų įmanoma priverstinai įgyvendinti. Jei tokios sąlygos pakeisti negalima, ji bus laikoma atribota nuo šios Viešosios licencijos be įtakos galimybei priverstinai įgyvendinti likusias sąlygas.
 3. Jokios šios Viešosios licencijos sąlygos ar nuostatos nėra atsisakyta ir jokios sąlygos ar nuostatos nėra leista nesilaikyti, jei Licenciatas nėra aiškiai išreiškęs tam savo pritarimo.
 4. Jokia šios Viešosios licencijos nuostata nenustato ir negali būti aiškinama kaip nustatanti bet kokių Licenciarui ar Jums taikomų lengvatų ar išimčių (imuniteto) apribojimą ar atsisakymą, įskaitant dėl teisinių procedūrų, bet kokioje jurisdikcijoje atliekamų bet kokios institucijos.

Creative Commons nėra savo Viešųjų licencijų šalimi. Tačiau Creative Commons gali pasirinkti taikyti kurią nors iš savo Viešųjų licencijų savo skelbiamiems objektams, ir tokiu atveju Creative Commons bus laikoma „Licenciaru“. Išskyrus ribotą tikslą – nurodyti visuomenei, kad objektas yra licencijuojamas Creative Commons Viešąja licencija ar kitu Creative Commons veiklos strategijoje nustatytu būdu, skelbiamu creativecommons.org/policies, Creative Commons draudžia naudoti prekių ženklą „Creative Commons“ ar bet kokį kitą Creative Commons prekių ženklą ar logotipą be išankstinio Creative Commons rašytinio sutikimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, susietą su bet kokiais Viešųjų licencijų pakeitimais, kuriems nėra duotas sutikimas, ir bet kokiems kitiems susižinojimams, susitarimams ar sutartims dėl licencijuojamų objektų naudojimo. Aiškumo sumetimais, ši pastraipa nėra Viešosios licencijos dalis.

Su Creative Commons galite susisiekti adresu creativecommons.org.

Skaitykite kitomis kalbomis: العربية, čeština, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, Bahasa Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, latviski, te reo Māori, Nederlands, norsk, polski, português, română, русский, Slovenščina, svenska, Türkçe, українська, 中文, 華語. Daugiau informacijos apie oficialius vertimus rasite FAQ.